HOME > 사업실적 > 임대차관리

임대차관리

임대차관리

대신시장 활성화 방안 컨설팅

관리건물명 대신시장 활성화 방안 컨설팅
위치 서울특별시 영등포구 영등포동7가
세부내용 규모 : B4~20F, 33,990 ㎡
사업기간 : 03년 7월~03년 10월
발주처 : 영등포 구청

임대차관리 현황                                                                                                

  • 용산 주공 홍보관 운영
  • 목동삼성쉐르빌2 스포츠센터 운영
  • 롯데캐슬엠파이어 스포츠센터 운영
  • 롯데캐슬아이비 스포츠센터 운영
  • 부산 한일오르듀 레지던스 운영
  • 씨티렉스 쇼핑몰 마케팅
  • 신미아파트 재건축 컨설팅
  • 대신시장 활성화 방안 컨설팅

1