HOME > 사업실적 > 임대차관리

임대차관리

임대차관리

롯데캐슬엠파이어 스포츠센터 운영

관리건물명 롯데캐슬엠파이어 스포츠센터 운영
위치 서울 영등포구 여의도동 36번지
세부내용 - 건물규모 : 128,926㎡
- 사업기간 : 05년 3월 ~ 06년 3월
- 발 주 처 : 롯데건설/조합

임대차관리 현황                                                                                                

  • 용산 주공 홍보관 운영
  • 목동삼성쉐르빌2 스포츠센터 운영
  • 롯데캐슬엠파이어 스포츠센터 운영
  • 롯데캐슬아이비 스포츠센터 운영
  • 부산 한일오르듀 레지던스 운영
  • 씨티렉스 쇼핑몰 마케팅
  • 신미아파트 재건축 컨설팅
  • 대신시장 활성화 방안 컨설팅

1